L amic retrobat llegir online dating

15# 16# En Xan havia escrit uns apunts quant a la traducció (mireu versions antigues 17# al CVS), els apunts s'han substituït per la guia d'estil [1] i el recull de 18# termes [2] de Softcatalà, així com les resolucions del Termcat [3] quant als 19# neologismes (que tenen preferència en cas de contradicció amb el recull de 20# Softcatalà). Please report this error at " 78" 79msgstr "" 80"El %s ha trobat errors en migrar els paràmetres de %s a %s.21# 22# NOTE: adjectives in catalan go [almost] always to the end, for instance: 23# NOTA: els adjectius en català acostumen a anar al final, per exemple: 24# "New file" -- "Fitxer nou" 25# 26# [1] 27# [2] [3] 29# 30msgid "" 31msgstr "" 32"Project-Id-Version: Pidgin\n" 33"Report-Msgid-Bugs-To: \n" 34"POT-Creation-Date: 2014-02-02 -0800\n" 35"PO-Revision-Date: 2011-08-14 +0200\n" 36"Last-Translator: cubells \n" 38"Language: ca-XV\n" 39"MIME-Version: 1.0\n" 40"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n" 41"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n" 42"Plural-Forms: nplurals=2; plural=n ! Investigueu una " 81"mica i completeu la migració manualment.Informeu d'este error a 82"developer.pidgin.im" 83 84#.

Never know what those translations might end up like... Idle stuff 372msgid "Idle" 373msgstr "Inactiu" 374 375msgid "On Mobile" 376msgstr "Al mòbil" 377 378msgid "New..." 379msgstr "Nou..." 380 381msgid "Saved..." 382msgstr "Alçat..." 383 384msgid "Plugins" 385msgstr "Connectors" 386 387msgid "Block/Unblock" 388msgstr "Bloca/Desbloca" 389 390msgid "Block" 391msgstr "Bloca" 392 393msgid "Unblock" 394msgstr "Desbloca" 395 396msgid "" 397"Please enter the username or alias of the person you would like to Block/" 398"Unblock." 399msgstr "" 400"Introduïu el nom d'usuari o l'àlies de la persona que vulgueu blocar/" 401"desblocar." 402 403#. Close button 567msgid "Close" 568msgstr "Tanca" 569 570#, c-format 571msgid "%s (%s)" 572msgstr "%s (%s)" 573 574#, c-format 575msgid "%s disconnected." 576msgstr "%s s'ha desconnectat." 577 578#, c-format 579msgid "" 580"%s\n" 581"\n" 582"Finch will not attempt to reconnect the account until you correct the error " 583"and re-enable the account." 584msgstr "" 585"%s\n" 586"\n" 587"El Finch no intentarà connectar de nou este compte fins que no corregiu " 588"l'error i rehabiliteu el compte." 589 590msgid "Re-enable Account" 591msgstr "Rehabilita el compte" 592 593msgid "No such command." 594msgstr "No existeix l'orde." 595 596msgid "Syntax Error: You typed the wrong number of arguments to that command." 597msgstr "" 598"Error de sintaxi: heu escrit un nombre d'arguments equivocat per a esta orde." 599 600msgid "Your command failed for an unknown reason." 601msgstr "L'orde ha fallat per motius desconeguts." 602 603msgid "That command only works in chats, not IMs." 604msgstr "Esta orde només funciona en xats, no en MI." 605 606msgid "That command only works in IMs, not chats." 607msgstr "Esta orde només funciona en MI, no en xats." 608 609msgid "That command doesn't work on this protocol." 610msgstr "Esta orde no funciona per a este protocol." 611 612msgid "Message was not sent, because you are not signed on." 613msgstr "El missatge no s'ha enviat perquè no esteu connectat." 614 615#, c-format 616msgid "%s (%s -- %s)" 617msgstr "%s (%s -- %s)" 618 619#, c-format 620msgid "%s [%s]" 621msgstr "%s [%s]" 622 623#, c-format 624msgid "" 625"\n" 626"%s is typing..." 627msgstr "" 628"\n" 629"L'usuari %s està escrivint..." 630 631msgid "You have left this chat." 632msgstr "Heu eixit d'este xat" 633 634msgid "" 635"The account has disconnected and you are no longer in this chat. " 1490 1491#, c-format 1492msgid "%s just signed on" 1493msgstr "%s acaba de connectar-se" 1494 1495#, c-format 1496msgid "%s just signed off" 1497msgstr "%s acaba de desconnectar-se" 1498 1499#, c-format 1500msgid "%s sent you a message" 1501msgstr "%s vos ha enviat un missatge" 1502 1503#, c-format 1504msgid "%s said your nick in %s" 1505msgstr "%s ha dit el vostre sobrenom a %s" 1506 1507#, c-format 1508msgid "%s sent a message in %s" 1509msgstr "%s vos ha enviat un missatge a %s" 1510 1511msgid "Buddy signs on/off" 1512msgstr "Un amic es connecte/desconnecte" 1513 1514msgid "You receive an IM" 1515msgstr "Rebeu un MI" 1516 1517msgid "Someone speaks in a chat" 1518msgstr "Algú parle en un xat" 1519 1520msgid "Someone says your name in a chat" 1521msgstr "Algú diga el vostre nom en un xat" 1522 1523msgid "Notify with a toaster when" 1524msgstr "Notifica amb un missatge emergent quan" 1525 1526msgid "Beep too! " 1528 1529msgid "Set URGENT for the terminal window." 1530msgstr "Estableix URGENT per a la finestra del terminal." 1531 1532msgid "Gnt Gf" 1533msgstr "Gnt Gf" 1534 1535msgid "Toaster plugin" 1536msgstr "Connector per a missatges emergents" 1537 1538#, c-format 1539msgid " Logging.\n" 1547"\n" 1548"Enabling logs for instant messages and/or chats will activate history for " 1549"the same conversation type(s)." 1550msgstr "" 1551"El registre es pot habilitar des de l'opció Eines - " 1552"Registre.\n" 1553"\n" 1554"En habilitar el registre per a missatges instantanis o xats s'activarà\n" 1555"l'historial per a cada tipus de conversa especificat." 1556 1557msgid "Gnt History" 1558msgstr "Gnt History" 1559 1560msgid "Shows recently logged conversations in new conversations." 1561msgstr "Mostra les converses registrades recentment en converses noves." 1562 1563msgid "" 1564"When a new conversation is opened this plugin will insert the last " 1565"conversation into the current conversation." 1566msgstr "" 1567"Quan s'òbriga una nova conversa este connector inserirà la darrera conversa " 1568"en la conversa actual." 1569 1570#, c-format 1571msgid "" 1572"\n" 1573"Fetching Tiny URL..." 1574msgstr "" 1575"\n" 1576"S'està aconseguint un Tiny URL..." 1577 1578#, c-format 1579msgid "Tiny URL for above: %s" 1580msgstr "Fes un Tiny URL d'això d'ací dalt: %s" 1581 1582msgid "Please wait while Tiny URL fetches a shorter URL ..." 1583msgstr "Espereu mentre Tiny URL obté una URL més curta..." 1584 1585msgid "Only create Tiny URL for URLs of this length or greater" 1586msgstr "Només crea Tiny URL per a URL així de llargues o més" 1587 1588msgid "Tiny URL (or other) address prefix" 1589msgstr "Prefix de l'adreça Tiny URL (o altra)" 1590 1591msgid "Tiny URL" 1592msgstr "Tiny URL" 1593 1594msgid "Tiny URL plugin" 1595msgstr "Connector Tiny URL" 1596 1597msgid "When receiving a message with URL(s), use Tiny URL for easier copying" 1598msgstr "" 1599"En rebre missatges amb URL, s'empra Tiny URL perquè siga més fàcil copiar" 1600 1601msgid "Online" 1602msgstr "En línia" 1603 1604#.You will be " 636"automatically rejoined in the chat when the account reconnects." 637msgstr "" 638"El compte s'ha desconnectat i ja no sou al xat. Create the window 1062msgid "Preferences" 1063msgstr "Preferències" 1064 1065msgid "Please enter a buddy to pounce." 1066msgstr "Introduïu un amic a qui avisar." 1067 1068msgid "New Buddy Pounce" 1069msgstr "Avís nou per a l'amic" 1070 1071msgid "Edit Buddy Pounce" 1072msgstr "Edita l'avís per a l'amic" 1073 1074msgid "Pounce Who" 1075msgstr "Avisa dels Who" 1076 1077#. primitive, no, id, name 1605msgid "Offline" 1606msgstr "Fora de línia" 1607 1608msgid "Online Buddies" 1609msgstr "Amics connectats" 1610 1611msgid "Offline Buddies" 1612msgstr "Amics desconnectats" 1613 1614msgid "Online/Offline" 1615msgstr "En línia/fora de línia" 1616 1617msgid "Meebo" 1618msgstr "Meebo" 1619 1620msgid "No Grouping" 1621msgstr "Sense agrupament" 1622 1623msgid "Nested Subgroup" 1624msgstr "Subgrup imbricat" 1625 1626msgid "Nested Grouping (experimental)" 1627msgstr "Subgrup imbricat (experimental)" 1628 1629msgid "Provides alternate buddylist grouping options." 1630msgstr "Proporciona opcions alternatives per a l'agrupament d'amics." 1631 1632msgid "Lastlog" 1633msgstr "Lastlog" 1634 1635#.Quan es torne a connectar el " 639"compte entrareu de nou automàticament al xat." 640 641msgid "Logging started. Account: 1078msgid "Account:" 1079msgstr "Compte:" 1080 1081msgid "Buddy name:" 1082msgstr "Nom de l'amic:" 1083 1084#. 1085msgid "Pounce When Buddy..." 1086msgstr "Avisa quan..." 1087 1088msgid "Signs on" 1089msgstr "Es connecte" 1090 1091msgid "Signs off" 1092msgstr "Es desconnecte" 1093 1094msgid "Goes away" 1095msgstr "Passe a absent" 1096 1097msgid "Returns from away" 1098msgstr "Torne a estar present" 1099 1100msgid "Becomes idle" 1101msgstr "Passe a inactiu" 1102 1103msgid "Is no longer idle" 1104msgstr "Ja no estiga inactiu" 1105 1106msgid "Starts typing" 1107msgstr "Comence a escriure" 1108 1109msgid "Pauses while typing" 1110msgstr "Es pare mentre tecleja" 1111 1112msgid "Stops typing" 1113msgstr "Pare d'escriure" 1114 1115msgid "Sends a message" 1116msgstr "Envie un missatge" 1117 1118#. 1119msgid "Action" 1120msgstr "Acció" 1121 1122msgid "Open an IM window" 1123msgstr "Obri una finestra de MI" 1124 1125msgid "Pop up a notification" 1126msgstr "Mostra una notificació emergent" 1127 1128msgid "Send a message" 1129msgstr "Envia un missatge" 1130 1131msgid "Execute a command" 1132msgstr "Executa una orde" 1133 1134msgid "Play a sound" 1135msgstr "Reprodueix un so" 1136 1137msgid "Pounce only when my status is not Available" 1138msgstr "Avisa només quan el meu estat no siga Disponible" 1139 1140msgid "Recurring" 1141msgstr "Recurrent" 1142 1143msgid "Cannot create pounce" 1144msgstr "No s'ha pogut crear l'avís" 1145 1146msgid "You do not have any accounts." 1147msgstr "No teniu cap compte." 1148 1149msgid "You must create an account first before you can create a pounce." 1150msgstr "Abans de poder crear un avís heu de crear un compte." 1151 1152#, c-format 1153msgid "Are you sure you want to delete the pounce on %s for %s? Translator Note: The "backlog" is the conversation buffer/history.The leash is designed for a puppy, small or medium dog and is a fun, unique gift or accessory for the pet.This very colorful leash is a one of a kind product to learn how to say “DOG” in 12 other languages. Highly colorful, for a puppy, small or medium sized dog, durable dog leash with heavy duty “O” ring and removeable steel snap clip, made of Polypropylene 12 foreign words of “DOG” imprinted in white ink on one side Everyone is motivated to read, spell, and say the words! Includes a printed card with each foreign word and corresponding country for the word “DOG”.

Search for l amic retrobat llegir online dating:

l amic retrobat llegir online dating-9l amic retrobat llegir online dating-36

A clear plastic storage tube with red end caps is included.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

One thought on “l amic retrobat llegir online dating”